Toimintasäännöt

I.  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Suunnistus ry. ja yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen toiminta-alue on Varsinais-Suomi.

II.  YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on johtaa, valvoa ja ohjata suunnistustoimintaa toiminta-alueellaan ja toimia jäsenseurojensa edunvalvojana.

Yhdistyksen tarkoituksena on suunnistuksen, pyöräsuunnistuksen, tarkkuussuunnistuksen ja hiihtosuun­nistuksen, joista jäljempänä käytetään yleisesti nimitystä suunnistus, edistäminen, kehittäminen ja valvominen sekä kilpailu-, nuoriso-, koulutus- ja kuntoliikuntatoiminnan ohjaaminen toiminta-alueellaan.

Yhdistys harjoittaa yhteistyötä toiminta-alueellaan eri urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä sidosryhmien kanssa ja näin edesauttaa suunnistustoimintaa toiminta-alueellaan.

III.  TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan jäsenilleen olemalla jäsenseurojensa yhteistyöelin sekä toimimalla niiden aktivoijana, avustajana ja ohjaajan.

kehittämällä ja toteuttamalla toiminta-alueellaan suunnistuksen koulutus-, valmennus-, kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaa Suomen Suunnistusliiton ja Suomen Kuntourheilu-liitto SKUL:n ohjeiden mukaisesti.

valvomalla suunnistuksen toimintamahdollisuuksien säilymistä toiminta-alueellaan pitäen tässä tarkoituksessa yhteyttä mm. toiminta-alueensa läänin ja kuntien johtoon.

kehittämällä ja toteuttamalla suunnistuksen tiedotustoimintaa toiminta-alueellaan toimimalla yhteistyössä vastaavien eri lajien yhteisöjen kanssa sekä yhteistyössä valtakunnallisten yhteisöjen kanssa.

liittymällä jäseneksi toiminnan kannalta merkityksellisiin yhteisöihin ja organisaatioihin.

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi jäsenseuroilta perittävällä jäsenmaksulla, sekä ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja tai muilla yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan määritellyillä menetelmillä.

IV.  YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä kirjallisen ilmoituksen perusteella suunnistustoimintaa harrastava ja suunnistus­toimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Henkilöjäseniä voivat olla vain perustajajäsenet.

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

Syyskokous määrää jäsenille liittymis- sekä vuosittaisen jäsenmaksun, joita ei voi periä takaisin jäsenyyden päättyessä. Perustajajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

Henkilö, joka on toiminnallaan erikoisessa määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista voidaan syyskokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

5.§

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä.

Jos jäsenyhdistys tai -yhteisö purkautuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.

6.§

Jäsenyhdistys tai -yhteisö taikka perustajajäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen johtoelimien päätöksiä ja määräyksiä tai muilla tavoin toimii yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tuottavasti, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa joko määräajaksi tai kokonaan. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

V.  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävää syys- ja kevätkokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous sekä toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitus voi lisäksi asettaa toimikuntia ja asiantuntijaelimiä sekä päättää niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Varsinainen syyskokous pidetään 01.12. mennessä hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Kevätkokous pidetään 15.04. mennessä hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Kokoukset pidetään eri puolilla toiminta-aluetta.

Kevätkokouksessa:

–          valitaan puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, äänten laskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

–          todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus

–          esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpaatos ja toiminnan tarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

–          päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle

–          käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Syyskokouksessa

–          valitaan puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

–          todetaan edustettuna olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus

–          vahvistetaan seuraava vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

–          valitaan erovuorossa oleviin tehtäviin, joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäsenet

–          valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi vara toiminnantarkastajaa

–          käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Asiat, jotka yhdistyksen Jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, tulee jättää kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kevät- tai syyskokousta.

Yhdistyksen kokouksen kutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.  Kutsu lähetetään myös seurojen ilmoittamille yhdyshenkilöille sähköpostilla.

8.§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on talloin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9.§

Jäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Jäsenen päätäntävaltaa käyttää sen varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Jokaisella jäsenellä on ääniä edellisen vuoden luokiteltujen suunnistajien määrän mukaisesti seuraavasti:

0-10 luokiteltua suunnistajaa                            1 ääni

11-20 luokiteltua suunnistajaa                          2 ääntä

21-30 luokiteltua suunnistajaa                          3 ääntä

31-40 luokiteltua suunnistajaa                          4 ääntä

41-50 luokiteltua suunnistajaa                          5 ääntä

51-60 luokiteltua suunnistajaa                         6 ääntä

61-70 luokiteltua suunnistajaa                          7 ääntä

71-80 luokiteltua suunnistajaa                          8 ääntä

81-90 luokiteltua suunnistajaa                          9 ääntä

91- luokiteltua suunnistajaa                               10 ääntä

Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä. Vain jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on äänioikeus.

Perustajajäsenillä on yksi (1) ääni.

10.§

Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa on kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken suoritetaan arvonta.

                                                                                                                                                           VI.  HALLITUS

11§

Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksasta (8) kymmeneen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Kullakin hallituksen jäsenellä on oma vuosikokouksen vahvistama toimintasektorinsa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä on paikalla, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksessa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaaleissa eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, joka päättyy 31.12.1994, erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat:

–          kutsuu koolle syys-, kevät- ja ylimääräiset kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat

–          ratkaisee jäseneksi pääsyasiat

–          hoitaa yhdistyksen taloutta

–          nimittää ja erottaa mahdolliset toimihenkilöt

–          johtaa yhdistyksen toimintaa

–          valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin

–          laatii toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toiminta- ja talouskertomukset

–          myöntää tunnustukset

–          seuraa ja edistää suunnistuksen kehitystä toiminta-alueeltaan

–          päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

–          päättää yhdistyksen liittymisestä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin.

VII.  TILI- JA TOIMINTA VUOSI

12§

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi 01.01 … 31.12.

VIII.   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

13§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

IX.  ERIKOISMÄÄRÄYS

14§

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliitto ry:n kanssa ja noudattaa voimassaolevia suunnistustoimintaa koskevia sääntöjä ja erikoismääräyksiä.

 X.  YHDISTYKSEN SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15§

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että sääntömuutosten kohdalta päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalla kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta, ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä kokouksen määräämällä tavalla suunnistuksen edistämiseksi.